Dlaczego wierzymy

dlaczego wierzymy

 

Chrzest PDF Drukuj Email

Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy.
1 J 3,1

Co dzieje się w Chrzcie Świętym?
W Sakramencie Chrztu Świętego obietnica Boża łączy się z elementem wody. Dlatego chrzczenie odbywa się przez polanie głowy chrzczonego wodą w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Jezus Chrystus sam ustanowił Chrzest Święty.
W Chrzcie Świętym Bóg przyznaje się do człowieka w sposób nieograniczony i mówi: Tak, Ty jesteś moim synem, moją córką,
Ty jesteś bratem, Ty jesteś siostrą Jezusa. Pozostanę przy Tobie do końca Twego życia i jeszcze dłużej.
W świecie zła i niebezpieczeństw Chrzest Święty podkreśla działanie Boże, które uwalnia i zbawia, jest początkiem nowego życia, które stoi pod znakiem miłości i przebaczenia. Ochrzczony otrzymuje obietnicę: Nie będziesz już bezbronny, w Tobie działa Święty Duch Boży.

Chrzest małych dzieci
Kościoły ewangelickie chrzczą małe dzieci. W ten sposób wyrażają Bożą bezwarunkową aprobatę dla ludzkiego życia. Akceptacja ta wyprzedza nasze rozumienie, decyzje i czyny. Ona się nie zmienia, nawet wtedy, kiedy odmieniają się nasze ludzkie drogi. Dlatego Sakramentu Chrztu Świętego nie powtarza się.
Chrzest zostaje wpisany w całe dzieje wiary człowieka. Rodzice i rodzice chrzestni wspólnie z całym zgromadzonym zborem wyznają na początku życia dziecka wiarę chrześcijańską. Ochrzczone dziecko składa swoje wyznanie wiary podczas aktu konfirmacji.

Chrzest młodzieży i dorosłych
W pierwszych zborach chrześcijańskich chrzczenie dorosłych było czymś zwyczajnym. Także dziś spotykamy ludzi, którzy z różnych powodów nie zostali ochrzczeni jako dzieci. W przypadku nieochrzczonej młodzieży dobrą okazją do udzielenia Sakramentu Chrztu Świętego jest uroczystość konfirmacji. Kto chce być ochrzczony jako dorosły, zobowiązany jest poznać zasady wiary chrześcijańskiej. Kiedy człowiek dorosły daje się ochrzcić, oznacza to przełom w jego życiu, bo odtąd wiąże je z Jezusem Chrystusem. W takim przypadku osoba chrzczona składa wyznanie swojej wiary.

Pytania chrzestne
W czasie chrztu  dziecka na pytanie księdza jego rodzice wyznają swoją wiarę i przyrzekają, że dołożą wszelkich starań, aby swe dziecko wychować w wierze w Jezusa Chrystusa. Także rodzice chrzestni składają podobne ślubowanie. Gdy w szczególnych sytuacjach do chrztu dochodzi w późniejszych latach, starsze dzieci, młodzież i dorośli powinni samodzielnie wyznać swoją wiarę, pragnienie zostania ochrzczonym i wolę prowadzenia chrześcijańskiego życia.

Czynność Chrztu
W Sakramencie Chrztu Świętego woda jako istotny element chrztu oznacza początek wszelkiego życia. Jednocześnie jest ona środkiem i symbolem oczyszczenia. Należy trzykrotnie polać głowę chrzczonego, wypowiadając słowa: (Imię) chrzczę ciebie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Następnie chrzczący kładzie dłoń na głowie chrzczonego i wypowiada stosowne błogosławieństwo.

Przykład listu parafialnego do rodziców chrzestnych

Pragniecie wziąć na siebie obowiązki rodziców chrzestnych. Rodzice i parafia są Wam za to bardzo wdzięczni. Rodzice cieszą się zapewne, że znaleźli kogoś, kto pomoże im w prowadzeniu ich dziecka teraz i w przyszłości. Macie pomóc waszemu dziecku chrzestnemu w przeżywaniu wiary, siły i ufności w Bogu. Możecie towarzyszyć temu dziecku w jego życiu na wiele spo­sobów. Ważna jest przede wszystkim wasza obecność, zwyczajne spotkania i rozmowy. W razie, gdyby kiedyś zabrakło rodziców, spoczywa na was moralny obowiązek, aby ich zastąpić.

Co powinniśmy wiedzieć o Sakramencie Chrztu Świętego?

Przygotowania
O ochrzczeniu dziecka decydują  jego rodzice. Chrzest młodzieży i starszych to ich samodzielna decyzja. Wprowadzenie w podstawy wiary może odbywać się na różne sposoby: w rozmowie, na seminariach, kursach i szkoleniach.
W czasie rozmowy przed chrztem należy poruszyć zagadnienie wyboru rodziców chrzestnych. Przynajmniej jedno z rodziców chrzestnych powinno być wyznania ewangelickiego. Ewangelicy mogą być chrzestnymi po konfirmacji. O Chrzest Święty dla dziecka mogą prosić także rodzice, którzy nie należą do żadnego Kościoła. Zgodę na to wyrażają władze parafialne. W takim przypadku szczególna odpowiedzialność wymagana jest od rodziców chrzestnych.

Włączenie do społeczności Kościoła
Chrzest decyduje o przynależności do Kościoła. Kto występuje z Kościoła, nie jest chrzczony przy ponownym wstąpieniu. Ważność Sakramentu Chrztu Świętego trwa całe życie.

Jakiego wyznania będzie ochrzczone dziecko?
W wielu przypadkach rodzice dziecka należą do różnych Kościołów. Chrzest zobowiązuje do wychowania dziecka w wyznaniu tego Kościoła, w którym dokonał się ten sakrament. Większość Kościołów uznaje Chrzest dokonany w innym Kościele chrześcijańskim.

Uczestnictwo w nabożeństwie chrzestnym
Na przebieg Chrztu Świętego, który odbywa się w czasie niedzielnego nabożeństwa, mogą mieć wpływ zarówno rodzice jak i chrzestni. Mogą oni wybrać dla dziecka werset chrzestny. Przygotować oprawę uroczystości, a także aktywnie uczestniczyć w modlitwach przed i po tym akcie.

Świeca chrzestna
W niektórych Kościołach ewangelickich powraca się do starego zwyczaju świecy chrzestnej. Płomień świecy przypomina nam o słowach Chrystusa: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota”. Świecę otrzymaną i zapaloną w czasie uroczystości Sakramentu Chrztu Świętego można ponownie zapalać w kolejne jego rocznice  lub rocznice urodzin.

Nagły Chrzest Święty
W wypadku zagrożenia życia dziecka, pod nieobecność osoby duchownej, aktu chrztu może dokonać każdy chrześcijanin. Fakt
ochrzczenia dziecka ma wielkie znaczenie zwłaszcza dla rodziców zagrożonego dziecka. Również w przypadku śmierci dziecka nieochrzczonego ufamy, że Bóg ma je w swojej opiece. Chrzest nagły możliwy jest także w przypadku nieochrzczonych osób dorosłych. We wszystkich przypadkach konieczne jest jednak otrzymanie przyzwolenia rodziców albo samych chrzczonych. W razie możliwości nagły Chrzest Święty powinien się odbyć w obecności chrześcijańskich świadków.
Nagły Chrzest Święty jest tak samo ważny jak sakrament udzielony w kościele przez duchownego. Należy tylko niezwłocznie zgłosić go w kancelarii właściwej parafii. Tam też na podstawie relacji świadków zostanie sprawdzony przebieg i potwierdzona zostanie jego
ważność. Każdy Chrzest Święty powinien być ogłoszony całej lokalnej społeczności wierzących.


Nagły Chrzest Święty może przebiegać według następującego porządku:

 • Odczytanie słów ustanowienia Chrztu Świętego

Ewangelia Mateusza 28,18-20
Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
(Chrzczący czyni na czole dziecka znak krzyża)

 • Udzielenie Sakramentu Chrztu Świętego

(Chrzczący polewa trzykrotnie głowę dziecka i mówi:)
(Imię) chrzczę ciebie w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszechmogący Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który odrodził cię poprzez wodę i Ducha Świętego, i który przebaczył wszystkie twoje grzechy, niechaj wzmocni cię swoją łaską do życia wiecznego. Zostań w pokoju.

 • Wyznanie wiary

(Następnie osoby zgromadzone przy nagłym Chrzcie Świętym, jeżeli to możliwe, kładą swoje dłonie na głowie ochrzczonego i wyznają swoją wiarę słowami Apostolskiego Wyznania Wiary)
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego,
Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Poncjuszem Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego,
skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
społeczność świętych, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

 • Modlitwa przyczynna i Modlitwa Pańska

(Chrzest nagły można zakończyć następującą modlitwą:)
Łaskawy Boże i Ojcze, Ty widzisz naszą troskę o (imię). Zmiłuj się nad (imię) i nad nami. Przyjąłeś go/ją w Chrzcie Świętym jako swoje dziecko. Prosimy Cię, utrzymaj (imię) przy życiu i obdaruj zdrowiem. A jeśli musi umrzeć, przyjmij go/ją do swego Królestwa. Daj nam pewność, że nic nie może nas oddzielić od Twojej miłości, którą mamy w Jezusie Chrystusie.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje,
Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy,
jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.
Amen.


W bardzo szczególnych przypadkach wystarczy trzykrotne polanie głowy chrzczonego wodą i wypowiedzenie słów: „Chrzczę ciebie
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.


Teksty biblijne do Chrztu Świętego

 • Pan światłością moją i zbawieniem moim: kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać? (Ps 27,1)
 • Raduję się i weselę łaską Twoją. Gdyż wejrzałeś na niedolę moją, poznałeś utrapienie duszy mojej. (Ps 31,1)
 • Nie dosięgnie cię nic złego, albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. (Ps 91,10.11)
 • Lecz teraz – tak mówi Pan – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! (Iz 43,1)
 • Wtedy ujrzą narody twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie twoją chwałę, i nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni twojego Boga. (Iz 62,2.3)
 • Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. (Łk 10,20)
 • Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. (2 Kor 5,17)
 • Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. (1 P 1,3)

Obchodzenie rocznicy Chrztu Świętego
Rocznicę Chrztu Świętego dziecka obchodzimy rodzinnie i podczas nabożeństwa w parafii. W wielu miejscowościach istnieje zwyczaj  „roczku”. W pierwszą rocznicę chrztu w trakcie niedzielnego nabożeństwa ma miejsce specjalna modlitwa i błogosławieństwo.
Przy okazji obchodzenia urodzin również przypominamy rocznicę Chrztu Świętego.
Uroczystość w domu może przebiegać według poniższego porządku:

 • Pieśń 

 (Obchodząc rocznicę Chrztu Świętego dziecka można zaśpiewać stosowną pieśń nr 392-397)

 

 • Zapalenie świecy chrzestnej:

(Imię), w tym dniu przed .... laty zostałeś/łaś ochrzczony/a. Bóg obiecał, że będzie czuwał przy Tobie przez całe Twoje życie, tak
w chwilach pięknych jak i w trudnych. Jesteś dzieckiem Bożym, Bóg wszechmogący kocha Cię. Bóg przebacza Ci Twoje błędy i sprowadza Cię na właściwą drogę. Należysz do wielkiej rodziny Bożej, do Kościoła. To wszystko Bóg dał Tobie i nam wszystkim w Chrzcie Świętym. Za to chcemy mu dziękować i chwalić Go.

 • Odczytanie tekstu biblijnego

(Matka lub ojciec odczytują  jeden z odpowiednich tekstów biblijnych np. Mk 10,13-16 lub 2 Kor 5,17, później werset chrzestny.)

 • Modlitwa dziękczynna i Modlitwa Pańska

Kochany Ojcze Niebiański, Ty powołałeś naszego/szą (imię) i nas samych do swojej społeczności i przyjąłeś jako swoje dzieci. Dziękujemy Ci za to i prosimy Cię: pozwól nam ufać Tobie i być radosnym na drogach naszego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przyniósł nam życie.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Święć się imię Twoje,
Przyjdź Królestwo Twoje,
Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy,
jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego;
Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.
Amen.

 • Błogosławieństwo

Niech nas błogosławi i niechaj nas strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny: Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Koszalin.Luteranie.pl