Dlaczego wierzymy

dlaczego wierzymy

 

Modlitwy okolicznościowe PDF Drukuj Email

Bez przestanku się módlcie.
1 Tes 5,17


Modlitwa poranna w niedzielę:

 • Panie! Rano słyszysz głos próśb moich, rano przychodzę do Ciebie i szukam Ciebie, o Panie, Boże mój! Dzięki Ci, Panie, żeś mnie strzegł i bronił ubiegłej nocy. Panie, prowadź mnie i dziś, bądź mi stróżem i opiekunem. Dopomóż, aby dzień ten chwale Twojej poświęcony, stał się dla mnie dniem zbawienia. Obdarz mnie obficie darami Ducha Twego. Oświeć, poświęć i pociesz duszę moją Słowem Twoim. Serce moje raduje się, że dziś Cię chwalić będę w świątyni Twojej. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów. Dusza moja raduje się w Tobie, że słyszę słowo Twoje, to słowo łaski i zbawienia! Dopomóż mi, Panie, abym był nie tylko słuchaczem, lecz i wykonawcą Słowa Twego. Otwórz serce moje, aby zasiew Słowa Bożego obfity owoc przyniósł. Dopomóż mi, abym cały tydzień Słowo Twoje miał w pamięci i napomnień Twoich przestrzegał. Broń mnie, Panie, od wszelkiego złego, broń mnie, o Boże, abym tych godzin nie oddawał światu, które Tobie są poświęcone. Pobłogosław dzisiaj nabożeństwo, moją służbę tak w kościele, jak i w domu; pobłogosław i dopomóż, aby moje modlitwy, moje pieśni, moje słuchanie i czytanie Słowa Twego, i wszystkie moje sprawy Tobie się podobały. Pobłogosław sługi Twoje i dopomóż im, aby z całym namaszczeniem opowiadali Słowo Twoje, aby wiernie i pilnie zwiastowali Ewangelię o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Niech Słowo o krzyżu przeniknie dusze i serca wszystkich słuchaczy. O Panie, błogosław opowiadanie Twego Słowa wśród wszystkich ludzi, religii i wyznań, i spraw, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i stali się Twoją własnością. Bądź, o Jezu Chryste, ich i moim Pasterzem i nauczycielem, zamieszkaj w nich i we mnie, dopomóż, abym o Tobie zawsze myślał i w Tobie żył ku chwale Twego imienia i ku mojemu zbawieniu. Amen.


Modlitwa wieczorna w niedzielę:

 • Wszechmogący Boże! O jak niezliczone są dobrodziejstwa Twoje; łaska Twoja nie ma granic. Dziękuję Ci, Boże, za Twe błogosławieństwa, którymi mnie obdarzyłeś. Tyś posilił duszę moją chlebem żywota, w Słowie Twoim (i Sakramencie) znalazłem naukę i pociechę. O dopomóż, aby Słowo Twoje przez całe życie moje było światłem na drogach moich, a wtedy się nie potknę, i łaski Twojej nie utracę. Ty byłeś moją pomocą i obroną. Dlatego w zdrowiu i szczęściu doczekałem tego świątecznego wieczoru. Nie jestem godzien tego miłosierdzia, które mi okazałeś. Spraw, o Panie, aby Słowo Twoje, które słyszałem i rozważałem, bogaty owoc i obfity plon przyniosło ku żywotowi wiecznemu. Bądź, o Boże, tarczą i obroną przeciwko napaściom szatańskim. Pan jest światłością moją i zbawieniem moim, kogóż się bać będę? Pan jest mocą żywota mego, kogóż mam się lękać? Odwróć ode mnie i moich domowników, o Panie, wszelkie niebezpieczeństwa ognia i wody, niechaj wszyscy smutni, chorzy i umierający łaski Twojej doświadczą. Przebacz i rozgrzesz, o Panie, jeżeli Ci dziś z taką gorliwością nie służyłem, jak powinienem. Niechaj z nowym tygodniem, który dziś rozpoczęliśmy, nowy człowiek we mnie powstanie. Obdarz mnie nową miłością ku Tobie, nową chęcią służenia Tobie i wykonywaniu Twojej świętej woli. Zmiłuj się też, Panie, nad wszystkimi ludźmi, którzy Ciebie i Słowa Twego nie znają albo znać nie chcą. Nawróć ich, Boże łaskawy, i dopomóż im, i mnie, abyśmy ze wszystkimi wiernymi odziedziczyli życie wieczne, które Ty przygotowałeś dla nas. Wysłuchaj Panie, ach wysłuchaj głosu wołania mego dla zasługi Syna Twego, Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.


Codzienna modlitwa poranna ks. Marcina Lutra:
W imię † Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 • Dziękuję Ci, Ojcze mój niebiański, przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego umiłowanego, żeś mnie tej nocy strzegł od wszelkiej szkody i niebezpieczeństwa, i proszę Cię, racz mnie i dnia dzisiejszego strzec od grzechów i wszystkiego złego, żeby Ci się wszelkie sprawy i życie moje podobać mogły. W ręce Twoje polecam ciało i duszę, i wszystko. Duch Twój Święty niech rządzi mną, anioł Twój niech będzie ze mną, aby zły wróg nie miał żadnej mocy nade mną! Amen.


Modlitwa poranna:

 • Panie, Boże Ojcze, uwielbiam Cię z całego serca mego. Ty stworzyłeś cały świat, Ty jesteś też Panem mojego życia i Ty jesteś także Panem czasu. Dziękuję Ci za spokój tej nocy i za odpoczynek, a także za światło nowego dnia. Moje ciało, duch i dusza są Twoje i do Ciebie należą.  Od Ciebie pochodzi wszystko, co się dzieje i co się stać może. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś światłością świata, która i mnie oświeca. Ty jesteś prawdą, która mnie prowadzi, Ty jesteś życiem za którym tęsknię. Zachowaj mnie w swojej miłości. Udziel mi cierpliwości i wytrwania. Panie, Boże Duchu Święty, to Ty mnie posyłasz, chcę przyjąć, radość i smutek, spełnienie moich próśb, ale i niespełnienie ich. Proszę Cię za wszystkich, którzy ten dzień rozpoczęli od troski, lęku czy boleści. Bądź z nimi i ze mną we wszystkim i strzeż nas od wszelkiego złego. Duch Twój niech nas prowadzi. Dziękuję Tobie za ten nowy dzień mojego życia. Amen.


Modlitwa poranna dziecka:

 • Panie Jezu do mnie przyjdź I do serca mego wnijdź, Przyjacielu czystych dusz, Niech się z Tobą złączę już. Amen.
 • Przyjdź, o Jezu, proszę Cię, Chroń od złego duszę mą, Niech na wieki będzie Twą. Amen.

Modlitwa przed jedzeniem:

 • Panie Boże, Ojcze niebiański, pobłogosław nas i te dary, które z Twej dobrotliwej łaski spożywać będziemy, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 • Oczy wszystkich w Tobie, o Panie, nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm czasu swego. Otwierasz rękę swą i nasycasz wszystko, co żyje według upodobania Twego. Amen.
 • Pobłogosław, Panie, darów Twoich spożywanie. Amen.
 • Przyjdź, Panie Jezu, bądź gościem nam i pobłogosław to, co z łaski dajesz sam. Amen.

Modlitwa po jedzeniu:

 • Dziękujemy Ci, Panie Boże i Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa, który żyjeszi królujesz na wieki wieków. Amen.
 • Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś dobry, a łaska Twoja trwa na wieki. Amen.

Codzienna modlitwa wieczorna ks. Marcina Lutra:

 W imię  †  Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 • Dziękuję Ci, Ojcze mój niebiański, przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego umiłowanego, żeś mnie tej nocy strzegł od wszelkiej szkody i niebezpieczeństwa, i proszę Cię, racz mnie i dnia dzisiejszego strzec od grzechów i wszystkiego złego, żeby Ci się wszelkie sprawy i życie moje podobać mogły. W ręce Twoje polecam ciało i duszę, i wszystko. Duch Twój Święty niech rządzi mną, anioł Twój niech będzie ze mną, aby zły wróg nie miał żadnej mocy nade mną! Amen.

Modlitwa wieczorna:

 • Boże, Ty mi dałeś ten dzień, który ma się ku końcowi. Składam go więc w Twoje ręce. Wszystko, co mnie dzisiaj niepokoiło, weź ode mnie. Wszystkich ludzi, z którymi się spotkałem i wszystkie sprawy dnia dzisiejszego oddaję także w Twoje dobre i wierne ręce. Także i sam(a) poruczam się zupełnie w Twoje ręce. Jak dziecko, które tuli się do serca swojej matki, tak i ja pragnę zasnąć z Tobą. Amen.   

Modlitwa wieczorna dziecka:

O Panie Jezu, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój;
Rano, w wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Broń mnie od wszelkiego złego
I wiedź do życia wiecznego. Amen.

Dobry Panie, dobry Boże,
Teraz proszę Cię w pokorze
Niech nas Twoje oczy strzegą,
W nocy bronią nas od złego. Amen.


Modlitwa w nocy:
Panie, czuwaj ze wszystkimi, którzy czuwają lub płaczą tej nocy.
Strzeż wszystkich chorych, daj zmęczonym spokój, pobłogosław umierającym.
Pociesz cierpiących. Zmiłuj się nad tymi, którzy są z dala od Ciebie. Bądź ze wszystkim weselącymi się. Amen.

(Inne codzienne modlitwy poranne i wieczorne znajdują się w śpiew­niku pod nr 966).


Intencje modlitewne w poszczególne dni tygodnia:

Niedziela: Za zwiastowanie Ewangelii  na całym świecie, za wszystkich gromadzących się na nabożeństwach, za wszystkich biskupów, księży, diakonów – zwiastujących Słowo Boże i sprawujących Sakramenty Święte, za wszystkich, którzy tego dnia muszą pracować, za wszystkich odpoczywających.

Poniedziałek: O błogosławieństwo dla pracy, za wszystkich, którzy z nami i dla nas pracują, za bezrobotnych.

Wtorek: Za codzienne trudy, troski, lęk, zmartwienia, konflikty, niebezpieczeństwa.

Środa: Życie naszej rodziny i społeczeństwa, o moc dla miłości i do przebaczenia, o pokój i sprawiedliwość, za wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność za naród, świat i życie rodzinne.

Czwartek: Za wszystkich, którzy wyznają swoją wiarę i za wszystkich prześladowanych dla wiary i uwięzionych z powodu przekonań religijnych, za braci i siostry  w innych Kościołach, o jedność chrześcijan.

Piątek: Za wszystkich cierpiących, pozbawionych nadziei, prześladowanych, za bezdomnych i cierpiących z powodu niesprawiedliwości, o przebaczenie wszystkich naszych grzechów i win.

Sobota: Za umierających, zasmuconych, samotnych, za wszystkich, którzy nie widzą sensu i celu życia, o pociechę i nadzieję.


Modlitwa przed nauczaniem kościelnym:

W imię (†) Ojca i (†) Syna i Ducha (†) Świętego. Amen.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa po nauczaniu kościelnym:

W imię (†) Ojca i (†) Syna, i Ducha (†) Świętego. Amen.
Dzięki Ci, Boże, za światło tej nauki. Pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją pełnić na wieki.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.


W chorobie i cierpieniu:

Miłosierny Ojcze mój w niebiesiech! Ty najlepiej znasz  stan mojego zdrowia, wiesz o wszystkich niebezpieczeństwach, o lęku i trwodze. Ale wiem, że bez Twojej woli nic się nie dzieje i nic stać mi się nie może, czego Ty nie dopuścisz. Dlatego proszę Cię w pokorze, bądź miłościw mnie grzesznemu. Weź mnie pod swoją troskliwą opiekę, błagam Cię, ratuj mnie. Panie, niech  Twoje błogosławieństwo spocznie na wszystkich wysiłkach ludzkich, zmierzających do ratowania mego życia. Kieruj myślą, sercem i ręką lekarzy i pielęgniarek, dopomóż mi znieść cierpliwie wszystkie cierpienia. Okaż swą moc w mojej słabości. Wszak Twoją, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, jestem własnością. Twoja łaska i miłosierdzie są większe aniżeli moje grzechy. Niech znajdę ostoję i ukojenie w niezachwianej wierze, że Ty jesteś ze mną i udzielisz mi swej pomocy. Niech ta wiara sprawi, że nie będę się bał, choćbym musiał iść przez ciemną dolinę.
Proszę Cię, Panie Boże mój, bądź także z moimi bliskimi w domu i błogosław im na każdy dzień. Spraw, aby Tobie całym sercem służyli.
Wysłuchaj mojej pokornej modlitwy przez Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Odkupiciela. Amen.

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Koszalin.Luteranie.pl